C++编写的命令行Kirara Fantasia召唤模拟器

前几天抽KiraFan的Manga Time Kirara MAX卡池十连,7发下来加上最后给的五星卡限定券,一共出了六张五星卡。我担心消耗太多欧气导致下次抽卡失利,就用C++写了这么个模拟器,方便在下一次抽卡之前看看欧气攒够了没有。

源码见下,成品请在文末下载。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int rnd_judge(int rndresult)
{
  int trueresult;
  if(rndresult > -1 && rndresult < 2)
  {
    trueresult = 5; //输出"5"的概率为2% 
  }
  if(rndresult > 1 && rndresult < 12)
  {
    trueresult = 4; //输出"4"的概率为12% 
  }
  if(rndresult > 11 && rndresult < 100)
  {
    trueresult = 3; //输出"3"的概率为86% 
  }
  return trueresult;
}

int main()
{
  srand(time(NULL));
  printf("Kirara Fantasia Gacha Monitor\n\nCommand Lines Edition v1.01\nBy HonitohiMoyu\n\n");
  int rnd[10];
  int result[10];
  int a;
  for(a = 0;a < 10;a++)
  {
    rnd[a] = rand() % 99; //生成随机数 
  }
  for(a = 0;a < 10;a++)
  {
    result[a] = rnd_judge(rnd[a]);
  }
  int all_three = 0;
  for(a = 0;a < 10;a++)
  {
    if(result[a] == 3)
    {
      all_three = all_three + 1;
    }
  }
  int t;
  t = rand() % 9;
  if(all_three == 10)
  {
    result[t] = 4; //避免全部显示"3" 
  }
  printf("Gacha Result: ");
  for(a = 0;a < 10;a++)
  {
    cout << result[a] << " "; //显示结果 
  }
  printf("\n\n");
  system("pause");
  
  return 0;
  
}

 

Kirara Fantasia Gacha Monitor.exe: 本地下载

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注